Informace k sociálnímu podnikání

Informace k sociálnímu podnikání

 • Jsme organizace zaměstnávající více jak 51% osob se zdravotním znevýhodněním z celkového počtu zaměstnanců
 •  Čestně prohlašujeme, že jsme organizace, která více jak 50% zisku reinvestuje zpět do dalšího rozvoje sociálního podnikání a sociálních služeb.  

 

Principy sociálního podniku:

 1. Společensky prospěšný cíl

Posláním střediska je napomáhat ke zdravému fyzickému, psychickému a duchovnímu vývoji dětí a mládeže a integraci osob s handicapem do společnosti. Středisko vytváří pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, nebo znevýhodněním. Svou činnost vykonává na principech křesťanské lásky a etiky v souladu s právním řádem a požadavky standardů sociálních služeb.

V souladu s deklarovaným posláním se středisko přiznává k principům sociálního podnikání. Bude se řídit a naplňovat standardy sociálního podnikání a bude vytvářet ve společném zájmu stabilní a konkurenceschopná pracovní místa zejména pro osoby se zdravotním postižením, dětem a mládeži od 15 – 26 lety věku ohrožené rizikem sociálně patologických jevů.

 1. Sociální prospěch

Lidem s handicapem zajistí sociální podnik rovné příležitosti v pracovním uplatnění a nabídne jim další podporu, která může přispět k jejich opětovnému společenskému začlenění. Podíl těchto osob bude minimálně 51% všech zaměstnanců.

Každý zaměstnanec bude dostávat tržní mzdu odpovídající jeho práci, pracovní podmínky budou rovné mezi znevýhodněnými zaměstnanci a zaměstnanci bez znevýhodnění budou mít stejná práva a povinnosti.  Podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob.

V rámci pracovní činnosti budou probíhat pravidelné porady, kde budou zaměstnanci pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů a na základě těchto informací budou mít zaměstnanci z cílové skupiny možnost vyjadřovat se k činnosti podniku. Dle svých kompetencí a možností budou zaměstnanci z cílové skupiny postupně zapojováni do řízení a realizace jednotlivých zakázek.

 1. Ekonomický prospěch

Podnik chce dosáhnout finanční udržitelnosti a bude se snažit tvořit zisk, jeho maximalizace však není primárním cílem.  Dosažený zisk bude více než z 55% reinvestován zpět do rozvoje sociálního podniku. Tímto opatřením bude zajištěn další rozvoj podniku a udržitelnost pracovních míst.

Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží budou tvořit alespoň 30% z celkových výnosů podniku.

Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli.

 1. Enviromentální prospěch

V sociálním podnikání se chceme zaměřit na dílenskou činnost a drobnou ruční výrobu, třídění a distribuci a prodej ošacení, provozování charitativních obchodů s prodejem výrobků dílen, dále pak provozování muzejnictví s kulturním programem a občerstvením – provozovatelé technické památky.

Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

 1. Místní prospěch

Svými podnikatelskými aktivitami chce podnik přispět k rozvoji regionu Trhosvinensko. Podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu na místní úrovni. Podnik spolupracuje nejen s místní samosprávou, ale i s dalšími organizacemi, které v oblasti působí, např. Mikroregion a MAS Sdružení Růže, destinační management Novohradsko-Doudlebsko a díky tomu se podnik ve své činnosti orientuje na lokální potřeby.

Při své činnosti a při nákupu vybavení a materiálu se bude maximálně snažit využít místních zdrojů jak po stránce personálních tak i surovinových kapacit.

_______________________________________________

Rok 2020 – zisk 70 420 Kč – celý zisk po zdanění využit k rozšíření sociálního podnikání. V roce 2021 služby Zásilkovny rozšířeny o rozvoz balíků. K tomuto účelu byl pořízen nový automobil.

Rok 2019 – zisk 15 654 Kč – celý zisk po zdanění využit  k rozšíření sociálního podnikání v roce 2020 – pronájem a  vybavení nových prostor pro textilní dílnu

Rok 2018 – ztráta

 • Dodržujeme environmentální princip
 • třídíme odpad klasickým způsobem a využíváme sběrný dvůr v Trhových Svinech
 • používáme ekologicky šetrné výrobky: inkousty  vyrobené na bázi vody  určené pro potisk na textil, potisk na BIO bavlnu
 • efektivně využíváme obalový materiál, který je již v oběhu (krabice, výplně atd.), recyklovaný obalový materiál (sáčky)