Poslání, cíl, zásady

 

Poslání „Podpory pěstounských rodin“: 

Posláním “Podpory pěstounských rodin” je podpora náhradních rodin, které pečují o děti, které nemohou být vychovávány biologickými rodiči. Prostřednictvím doprovázení pomáháme v rodinách vytvářet stabilní, bezpečné a podnětné prostředí. Podporujeme náhradní rodiče při výchově a péči o svěřené děti. Podporujeme pěstouny, poručníky, osoby v evidenci a osoby, jež pečují o dítě svěřené do péče jiné fyzické osoby a jejich svěřené děti.

 

Cíl „Podpory pěstounských rodin“: 

Cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a posílit rodinu jako celek prostřednictvím pravidelných i mimořádných setkávání a rozhovorů, předáváním informací, povzbuzováním, pomocí, poradenstvím, vzděláváním. Podporujeme náhradní rodiče při výchově a péči o svěřené děti.

 

Dílčí cíle: 

– dítě zná svoji minulost a ví, z jakého důvodu vyrůstá v náhradní rodině 

– pěstouni využívají podporu skrze pravidelní setkávání se s pracovníkem 

– pěstouni znají možnosti podpory a pomoci při řešení obtížných situací (ví, na koho se obrátit) 

– pěstouni mají kompetence, jak vychovávat a pečovat o děti svěřené do náhradní rodinné péče (skrze pravidelné vzdělávání a pravidelná setkání) 

Cílová skupina:

 • osoby pečující a osoby v evidenci ve správním obvodu ORP Trhové Sviny, České Budějovice a Prachatice 
 • děti svěřené do náhradní rodinné péče (pěstounské a poručenské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu)  
 • každé dítě (stanovuje § 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) – tzv. každá pověřená osoba má povinnost poskytnout dítěti odpovídající pomoc, pokud dítě požádá o „ochranu svého života a dalších svých práv“. 
 • rodiče svěřených dětí 

 

Zásady činnosti:

 • mlčenlivost (respektujeme právo pěstouna na ochranu jeho soukromí; informace o rodinách nejsou zveřejňovány ani předávány dalším osobám vyjma případů, kdy sám pěstoun udělí souhlas či tehdy, kdy to zákon stanoví (př. předávání informací SPOD)
 • zájem a potřeby dítěte jsou naší prioritou (vždy se snažíme zjišťovat potřeby dětí a společně s pěstouny hledáme cesty, jak tyto potřeby naplnit)
 • aktivní naslouchání (jakýkoliv člen rodiny má právo vyjádřit svůj názor, pocity a formulovat vlastní přání a  potřeby)
 • profesionalita (pracovníci jsou odborně vzdělaní, tak jak zákon ukládá, mají potřebné kompetence, dále se dlouhodobě odborně vzdělávají)
 • otevřenost (vycházíme vstříc potřebám pěstounských rodin, kreativně se snažíme hledat způsoby řešení vzniklých situací)
 • rovnost (služba je poskytována všem v odpovídajících kvalitě – dle cílové skupiny – bez rozdílů pohlaví, rasy, barvy pleti, vyznání, národnosti, handicapu či jiné specifické      charakteristiky)
 • individuální přístup (vycházíme z IPODu, pokud jej máme, a z konkrétních potřeb dítěte a rodiny)
 • respekt (respektujeme jedinečnost osob a jejich názorů)

 

Obsah pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona o SPOD (správní obvody obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny, České Budějovice a Prachatice)
 • sledování výkonu pěstounské péče
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (správní obvody obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny, České Budějovice a Prachatice)
 • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§6 odst. 1. zákona o SPOD)
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
 • poskytování nebo zprostředování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
 • zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti a mládež

 

Etický kodex organizace

Mapa standardů sociálně právní ochrany dětí