Poslání, cíl, zásady

Poslání „Podpory pěstounských rodin“:

Podpora, pomoc a doprovázení pěstounských rodin.

Cíl „Podpory pěstounských rodin“:

Cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a posílení rodiny jako celku prostřednictvím pravidelných i mimořádných setkávání a rozhovorů, předáváním informací, povzbuzováním, pomocí, poradenstvím, vzděláváním.

Cílová skupina:

– pěstounské rodiny ve správním obvodu ORP Trhové Sviny a České Budějovice

Zásady činnosti:

  • diskrétnost (respektujeme právo pěstouna na ochranu jeho soukromí; informace o rodinách nejsou zveřejňovány ani předávány dalším osobám vyjma případů, kdy sám pěstoun udělí souhlas či tehdy, kdy to zákon stanoví (př. předávání informací SPOD)
  • zájem a potřeby dítěte jsou naší prioritou
  • aktivní naslouchání (jakýkoliv člen rodiny má právo vyjádřit svůj názor, pocity a formulovat vlastní přání a  potřeby)
  • profesionalita (pracovníci jsou odborně vzdělaní, tak jak zákon ukládá, mají potřebné kompetence, dále se dlouhodobě odborně vzdělávají)
  • otevřenost (vycházíme vstříc potřebám pěstounských rodin, kreativně se snažíme hledat způsoby řešení vzniklých situací)
  • rovnost (služba je poskytována všem v odpovídajících kvalitě – dle cílové skupiny – bez rozdílů pohlaví, rasy, barvy pleti, vyznání, národnosti, handicapu či jiné specifické      charakteristiky)
  • individuální přístup (vycházíme z IPODu, pokud jej máme, a z konkrétních potřeb dítěte a rodiny)
  • respekt (respektujeme jedinečnost osob a jejich názorů)
  • dobrovolnost (dohoda je uzavírána na základě svobodného rozhodnutí, pěstoun může dohodu bez udání důvodu ukončit dle dohody)

 

Etický kodex Domečku

 

Mapa standardů sociálně-právní ochrany