Cílová skupina

OKRUH OSOB (cílová skupina)

  • Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let žijící v Trhových Svinech a okolí.
  • Děti a mládež, které jsou v nepříznivé sociální situaci a které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, šikana, násilí, užívání návykových látek, rozpad rodiny, neuznávání autorit, vandalismus, apod.).
  • Děti a mládež, které si neví rady se školou např. s výběrem školy či přímo se školní přípravou
    a potřebují podporu v rozhodnutích, které jsou před nimi.

 

Další charakteristika této skupiny – děti a mládež, které:

  • dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času;
  • nechtějí nebo nemohou navštěvovat organizované volnočasové aktivity (např. z důvodu špatné finanční situace rodiny);
  • mají vyhraněný životní styl, kvůli kterému se dostávají do konfliktů s okolím;
  • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat.