Poslání a cíle

Poslání

Nízkoprahové zařízení (Klub Archa a Klub Domeček) je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Dětem a mládeži poskytujeme informace, podporu, pomoc a bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých, posílit jejich zodpovědnost a sebepřijetí; předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

Cíle

Hlavní cíl

Prostřednictvím nabídky sociální služby NZDM usilovat o sociální začlenění uživatele a pozitivní změnu v nepříznivé sociální situaci a ohrožujícím způsobu života. Napomáhat k uvědomování si vlastní hodnoty, podporovat sebepřijetí mladého člověka, napomáhat přijetí zdravých společenských pravidel a odklon od sociálně rizikového chování.

Dílčí cíle

  • rozpoznat a umožnit rozvíjení individuálních schopností a dovedností
  • nabízet podporu při samostatném rozhodování, vést k zodpovědnosti (umět nést následky za své chování)
  • napomáhat k rozvoji schopností a dovedností prostřednictvím neformálního vzdělávání
  • zajistit bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času (vhodně zvolený program – přednášková činnost, hry), umožnit spolupodílení se na tvorbě programu / činností v klubu (prostředek seberealizace)
  • podpora mezilidských vazeb, upevňování zdravých mezilidských vztahů (př. vrstevnická skupina, ale i rodina)
  • podporovat schopnosti a dovednosti, které uživatelé uplatní v běžném životě (vyplňování formulářů, sepsání motivačního dopisu, CV)
  • poskytnout dostatečný prostor a čas pro identifikaci problému (adaptační proces – MAC)
  • minimalizovat sociální rizika vyplývající ze způsobu života a rizikového chování; předcházet či omezovat dopady sociálně nežádoucích jevů (formou přednášek, rozhovorů,…)
  • podporovat v obtížných životních situacích (rozvod rodičů, stěhování, konflikty) a poskytovat psychickou a sociální podporu
  • pomoc v krizových situacích (hrozba vyhození ze školy, konfliktní situace, útěk z domova)