Obsah služby

Eu Zamestnanost

Naše organizace je prostřednictvím Klubu Archa a Klubu Domeček zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Obsah služby

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (bezpečný prostor a podmínky pro smysluplné trávení volného času, tvůrčí dílny, workshopy, příprava do školy a doučování, přednášky, prezentace, dramatická výchova, …)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pořádání turnajů, výletů, příp. kulturních akcí, prezentace činnosti a výsledků práce uživatelů,…)
  • sociálně terapeutické činnosti (podpora uživatele – krizová a situační intervence, případová práce, skupinová práce)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poradenství ohledně výběru školy, pomoc při vyřizování dokladů,…

 

Služba je uživatelům poskytována bezplatně (bez úhrady).